Usluge

Zaštita na radu

Stručni poslovi zaštite na radu obavljaju se u ODJELU ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ENERGETIKE u okviru dobivenog ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i to za:
 • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca
 • Izrada procjene rizika
 • Osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)
 • Ispitivanja radne opreme
 • Ispitivanja u radnom okolišu: ispitivanja fizikalnih čimbenika i ispitivanja kemijskih čimbenika

Osim navedenog obavljamo i ostale usluge iz područja zaštite na radu kao što su:
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Osposobljavanje radnika zaduženih za provođenje evakuacije
 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Izrada plana evakuacije
 • Izrada plana izvođenja radova na gradilištu
 • Poslovi koordinatora I
 • Poslovi koordinatora II
 • Izrada elaborata zaštite na radu

Povezani dokumenti

usluge
reference